วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนา


กิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้


กิจกรรมการเรียนรู้ สู่เวทีการแสดง
เต็มที่กับการแสดง


กิจกรรมนันทนาการ


กิจกรรมสร้างวินัย

ค่ายลูกเสือจิระนนท์  จังหวัดสุรินทร์
กิจกรรมค่ยพักแรม ค่ายจิระนนท์

นำกีฬาสร้างสุขภาพ

พร้อมหรือยังค่ะ

พร้อมแล้วคะ

กิจกรรมเรียนรู้

เดินทางศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์


นักเรียนร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
นักเรียนโรงเรียนบ้านสระทอง เรียนรู้วิทยาศาสตร์

สุขกับการเรียนรู้

กิจกรรมโรงเรียนบ้านสระทอง

ศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์